Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu serwis informacyjny
Strona Główna
MENU PODMIOTOWE
 • Dane Adresowe
 • Kadra Kierownicza
 • Struktura Organizacyjna
 •       -- Wydział Kadr
        -- Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
        -- Wydział Operacyjny
        -- Wydział Kwatermistrzowski
        -- Sekcja Budżetu i Rachunkowości
        -- Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze
        -- Regulamin organizacyjny
 • Jednostki Podległe
 • Usługi społeczne
 • Informacje
 • Ogłoszenia
 • Ochrona danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU PODMIOTOWE   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  WYDZIAł OPERACYJNY

    Wydział Operacyjny

  WYDZIAŁ OPERACYJNY


  Wydział Operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:
  1) operacyjnych;
  2) szkoleniowych;
  3) obronnych;
  4) łączności.

  Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw operacyjnych:
  1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze działania oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
  2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  3) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do działań ratowniczo – gaśniczych;
  4) dysponowania we własnym zakresie lub za pośrednictwem CPR innych służb niezbędnych do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych;
  5) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze działania;
  6) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jrg;
  7) analizowanie stanu wyposażenia jrg i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  8) zapewnienie funkcjonowania MSK, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
  9) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
  10) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  11) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
  12) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  13) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze działania pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  14) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  15) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
  16) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
  17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze działania i postępie akcji ratowniczych;


  2. W zakresie spraw szkoleniowych:
  1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i jednostek OSP na obszarze działania;
  2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków OSP w zakresie ratownictwa;
  3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze działania;
  4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.


  3. W zakresie spraw obronnych:
  1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
  2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.

  4. W zakresie spraw łączności:
  1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania;
  2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
  3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
  5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania;
  6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania;
  7) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania nowoczesnych technik łączności;
  8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

    udostępnił Zofia Kłos dnia 2016-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra