Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu serwis informacyjny
Strona Główna
MENU PODMIOTOWE
 • Dane Adresowe
 • Kadra Kierownicza
 • Struktura Organizacyjna
 •       -- Wydział Kadr
        -- Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
        -- Wydział Operacyjny
        -- Wydział Kwatermistrzowski
        -- Sekcja Budżetu i Rachunkowości
        -- Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze
        -- Regulamin organizacyjny
 • Jednostki Podległe
 • Usługi społeczne
 • Informacje
 • Ogłoszenia
 • Ochrona danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU PODMIOTOWE   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  WYDZIAł KONTROLNO - ROZPOZNAWCZY

    Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

  WYDZIAŁ KONTROLNO - ROZPOZNAWCZY


  Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:
  1) kontrolno-rozpoznawczych;
  2) informacyjno-promocyjnych.

  Do zadań Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:
  1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
  2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania;
  4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  6) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na obszarze działania, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania i rozprzestrzenienia się;
  7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
  8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
  9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
  11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
  12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
  13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
  14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na obszarze działania;
  15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
  16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską.


  2. W zakresie spraw informacyjno – promocyjnych:
  1) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego.

    udostępnił Zofia Kłos dnia 2016-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra