Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu serwis informacyjny
Strona Główna
MENU PODMIOTOWE
 • Dane Adresowe
 • Kadra Kierownicza
 • Struktura Organizacyjna
 •       -- Wydział Kadr
        -- Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
        -- Wydział Operacyjny
        -- Wydział Kwatermistrzowski
        -- Sekcja Budżetu i Rachunkowości
        -- Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze
        -- Regulamin organizacyjny
 • Jednostki Podległe
 • Usługi społeczne
 • Informacje
 • Ogłoszenia
 • Ochrona danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU PODMIOTOWE   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  WYDZIAł KADR

    Wydział Kadr

  WYDZIAŁ KADR


  Wydział Kadr realizuje zadania w zakresie spraw:
  1) kadrowych;
  2) organizacyjnych;
  3) archiwizacji;
  4) pomocy prawnej;
  5) bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Do zadań Wydziału Kadr należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw kadrowych:
  1) realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta miejskiego;
  2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jrg;
  3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
  4) analizowanie stanu przyznanych etatów w komendzie miejskiej;
  5) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
  6) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.


  2. W zakresie spraw organizacyjnych:
  1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
  2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
  3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
  4) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
  5) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
  6) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
  8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
  9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
  11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego,
  12) organizowanie oraz koordynowanie systemu rozpatrywania petycji składanych do komendanta miejskiego, a w szczególności przyjmowanie petycji, ich rejestrowanie, zamieszczanie informacji o złożonych petycjach i przebiegu ich rozpatrywania oraz sporządzanie i publikowanie corocznej zbiorczej informacji o rozpatrywanych petycjach.


  3. W zakresie spraw archiwizacji:
  prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów z archiwum i brakowania dokumentów przechowywanych w archiwum.


  4. W zakresie spraw pomocy prawnej:
  koordynacja obsługi prawnej komendy miejskiej w ramach współpracy z właściwym podmiotem zewnętrznym, któremu zlecono świadczenie pomocy prawnej.


  5. W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:
  1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  4) przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

    udostępnił Zofia Kłos dnia 2018-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra