Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu serwis informacyjny
Strona Główna
MENU PODMIOTOWE
 • Dane Adresowe
 • Kadra Kierownicza
 • Struktura Organizacyjna
 •       -- Wydział Kadr
        -- Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
        -- Wydział Operacyjny
        -- Wydział Kwatermistrzowski
        -- Sekcja Budżetu i Rachunkowości
        -- Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze
        -- Regulamin organizacyjny
 • Jednostki Podległe
 • Usługi społeczne
 • Informacje
 • Ogłoszenia
 • Ochrona danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU PODMIOTOWE   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  SEKCJA BUDżETU I RACHUNKOWOśCI

    Sekcja Budżetu i Rachunkowości

  SEKCJA BUDŻETU I RACHUNKOWOŚCI


  Do zadań Sekcji Budżetu i Rachunkowości należy w szczególności:

  1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
  2) prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
  3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
  b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
  c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
  4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
  5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
  6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
  7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.

    udostępnił Zofia Kłos dnia 2018-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra