Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu serwis informacyjny
Strona Główna
MENU PODMIOTOWE
 • Dane Adresowe
 • Kadra Kierownicza
 • Struktura Organizacyjna
 •       -- Wydział Kadr
        -- Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy
        -- Wydział Operacyjny
        -- Wydział Kwatermistrzowski
        -- Sekcja Budżetu i Rachunkowości
        -- Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze
        -- Regulamin organizacyjny
 • Jednostki Podległe
 • Usługi społeczne
 • Informacje
 • Ogłoszenia
 • Ochrona danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • MENU PODMIOTOWE   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  WYDZIAł KWATERMISTRZOWSKI

    Wydział Kwatermistrzowski

  WYDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI


  Wydział kwatermistrzowski realizuje zadania w zakresie spraw:
  1) kwatermistrzowskich;
  2) technicznych;
  3) informatyki.

  Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
  1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
  2) opracowywanie planu potrzeb wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną oraz wyekwipowanie osobiste;
  3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
  4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
  5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na obszarze działania oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
  6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
  7) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
  8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
  9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
  10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z wydziałem operacyjnym priorytetów w tym zakresie;
  12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł;
  13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.


  2. W zakresie spraw technicznych:
  1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
  2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
  3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
  5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
  6) organizowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych;
  7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.


  3. W zakresie spraw informatyki:
  1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
  4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
  5) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
  6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
  7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
  8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
  9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
  10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
  11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
  12) nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

  Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności: 1.      W zakresie spraw kwatermistrzowskich: 1)         administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie; 2)         opracowywanie planu potrzeb wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną oraz wyekwipowanie osobiste; 3)         prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej; 4)         dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych; 5)         zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty ksr-g na obszarze działania oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych; 6)         prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej; 7)         prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku; 8)         likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku; 9)         sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej; 10)    prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej; 11)    systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego
  i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z wydziałem operacyjnym priorytetów w tym zakresie;
  12)    realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz z innych źródeł; 13)    ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej. 2.      W zakresie spraw technicznych: 1)         inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego; 2)         prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych; 3)         obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej; 4)         prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi; 5)         nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych; 6)         organizowanie przeglądów, napraw i konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego oraz innych urządzeń i instalacji technicznych; 7)         wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego. 3.      W zakresie spraw informatyki: 1)         analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej; 2)         zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej; 3)         nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej; 4)         współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych; 5)         planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych; 6)         sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki; 7)         wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych; 8)         systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej; 9)         realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych; 10)    administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych; 11)    utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych; 12)    nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną. 4.      W zakresie spraw łączności: 1)         planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania; 2)         nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione; 3)         zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej; 4)         współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności; 5)         analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze działania; 6)         koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania; 7)         planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania nowoczesnych technik łączności; 8)         sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.
    udostępnił Zofia Kłos dnia 2018-03-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra